Legislação

MẼ PAKAPẼR KAMÃ LEGISLAÇÃO  KWỲ JARẼNH

Prĩhã constituição de 1988 kôt pahte  amnhĩ nhĩpêx   nẽ paxujahkrexà kôt hã kapẽr na ja.

Artigos 210 kamã na hte kapẽ o:

Kagà jahkrexà kamã kagà pumun ho krax kaxyw na;

Krĩ kamã nẽ krĩrax kamã nẽ krĩ rũnh piitã kôt  mẽ amnhĩ nhĩpêx nẽ mẽ àhpumunh jahkre ho tỳx kaxyw. Mẽ ahkrexàja kôt.

Inciso:  Kotwa jakamã na ahpỹnhã mẽ hamaxpẽr kôt amnhĩ nhĩpêxja mẽ piitã nhõ Kagà jahkrexà xôt ahkre kaxyw.

Inciso: Pijakrut jakamã xahtã kupẽ kapẽr jahkre mã. Nẽ kaxyw panhĩ kapẽr jahkre kaxyw. Panhĩ kapẽr  ja kôt àhpumunh nẽ amnhĩ nhĩpêx   ho ihtỳx kaxyw.

Nẽ axwỳj prĩhã LDB Lei n 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 na prĩhã Kagà jahkrexà kôt hã harẽ. Ka õ artigos 78 nẽ 79 kamã prĩhã kot harẽnh xà kôt omu.

Nẽ axwỳj Lei n 12.416 de 2011 kamã õ artigo 79  A.(VETADO) (Incluído pela Lei n 10.639, de 09 de janeiro de 2003)    ja kôt na  hte prĩhã artigo 79  B.     kôt harẽ.

Kôt omunh mex kaxyw prĩhã artigo kôt harẽnh pa.

Artigos 231 kamã na hte kapẽr o:  Mẽ papê panhĩjê kot amnhĩ nhĩpêx tãnopxar nẽ kôt omunh na kêp; pahte amnhĩ nhĩpêx mẽ axpẽn kôt pajamaxpẽr; pakapẽr;  nẽ mẽ papapxàja kamã (Governo Federal, á União) pamã pykaja rê pumẽ kamã papa kaxyw.  Nẽ mẽ papytà nẽ pahte amnhĩ nhĩpêx  nẽ paxàhpumunh ja kôt pahtã pijaàm kaxyw.      

Inciso:  Kotwa jakamã na ; pyka jakamã panhĩ papxà na. Amnepêm mẽ papxà na jakamã mẽ papxà kumrẽx. Kamã amnhĩm mẽmoj nhĩpêx kaxyw. Pà nẽ gô nẽ mry tãnopxar kaxyw.  Nẽ pyka jakamã  amnhĩ  nhĩpêx  ho amnhĩ  nhĩpêx  o pa.

Kôt omunh mex kaxyw prĩhã artigo kôt harẽnh pa.

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Compartilhar