PRIHÃ KWỲ JARẼNH - PANHĨ APINAJÉ (RESUMO) Pa kagà ja kôt mẽ pamõr xà krax rũm mẽ Panhĩjê jarẽ. Amnepêm mẽmõr xà krax rũm. Nẽ hipêx ri mẽ panhõ kyka yr xypê nẽ mãanẽn...